يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1835خدمات درماني70قرص - نلفيناوير - 250mg1393/11/2814800
1835خدمات درماني70قرص - نلفيناوير - 250mg1386/08/2210000