سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1835خدمات درماني70قرص - نلفيناوير - 250mg1393/11/2814800
1835خدمات درماني70قرص - نلفيناوير - 250mg1386/08/2210000