يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1606خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1393/07/022200
1606خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1392/05/301500
1606خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1391/03/061100
1606خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1390/06/22830