يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
889خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 250mg1393/07/021000
889خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 250mg1392/04/23800
889خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 250mg1391/03/06590
889خدمات درماني70قرص - ناپروکسن - 250mg1390/06/22500