يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
881خدمات درماني70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1392/05/281800
881خدمات درماني70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1392/04/231100
881خدمات درماني70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1391/05/21820
881خدمات درماني70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1390/06/22720