چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1394/02/0134000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/0734000
1753خدمات درماني98قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/070
1753خدمات درماني96قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/070
1753خدمات درماني94قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/070
1753خدمات درماني96قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/03/3119600
1753خدمات درماني98قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/03/3115000
1753خدمات درماني94قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/03/3134000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/08/0715000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/08/0713500
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/07/0925000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/07/0112000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/06/2612000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/06/1011000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/04/2315000
1753خدمات درماني100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1390/10/0111000