يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1595خدمات درماني70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/02/029800
1595خدمات درماني70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1392/04/233000