شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1595خدمات درماني70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/02/029800
1595خدمات درماني70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1392/04/233000