يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/08/070
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/03/11280000
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1392/07/01118230
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1390/11/12118230