پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/08/070
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/03/11280000
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1392/07/01118230
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1390/11/12118230