سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/08/070
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1393/03/11280000
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1392/07/01118230
858خدمات درماني90قرص - ميتوتان - 500mg1390/11/12118230