پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
845خدمات درماني70قرص - مترونيدازول - 250mg1393/07/02410
845خدمات درماني70قرص - مترونيدازول - 250mg1392/03/20370
845خدمات درماني70قرص - مترونيدازول - 250mg1392/01/11250
845خدمات درماني70قرص - مترونيدازول - 250mg1391/05/21210
845خدمات درماني70قرص - مترونيدازول - 250mg1390/06/22170