پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1393/10/01580
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1393/10/09420
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1392/04/23340
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/08/16300
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/07/19250
2319خدمات درماني70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1390/06/22160