سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
841خدمات درماني70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/03/20300
841خدمات درماني70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/01/11200
841خدمات درماني70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1391/05/21120
841خدمات درماني70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1390/06/22100