يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1394/05/05970
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1393/02/09970
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/12/072850
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/12/07970
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/06/132850
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1390/10/281150
1328خدمات درماني70قرص - متيل فنيدات - 10mg1390/07/18720