دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/09/20500
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/04/23270
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1390/02/26200