دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/09/20500
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/04/23270
833خدمات درماني70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1390/02/26200