جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/06/021300
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/04/23950
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1390/02/26700