سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/06/021300
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/04/23950
832خدمات درماني70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1390/02/26700