جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
830خدمات درماني70قرص - متوکسالن - 10mg1392/10/156400
830خدمات درماني70قرص - متوکسالن - 10mg1392/05/13360
830خدمات درماني70قرص - متوکسالن - 10mg1391/07/293250
830خدمات درماني70قرص - متوکسالن - 10mg1390/11/243250