سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
824خدمات درماني80قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/08/070
824خدمات درماني82قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/08/070
824خدمات درماني82قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/112000
824خدمات درماني80قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/112250
824خدمات درماني90قرص - متوترکسات - 2.5mg1392/07/012250
824خدمات درماني90قرص - متوترکسات - 2.5mg1392/03/201500
824خدمات درماني90قرص - متوترکسات - 2.5mg1391/06/271040
824خدمات درماني90قرص - متوترکسات - 2.5mg1390/11/09500