دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
823خدمات درماني70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/09/241000
823خدمات درماني70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/03/20800
823خدمات درماني70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/01/11600
823خدمات درماني70قرص - متوکاربامول - 500mg1391/03/30500
823خدمات درماني70قرص - متوکاربامول - 500mg1390/06/22390