شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
821خدمات درماني70قرص - متي مازول - 5mg1392/03/20370
821خدمات درماني70قرص - متي مازول - 5mg1392/01/11250
821خدمات درماني70قرص - متي مازول - 5mg1391/07/19200
821خدمات درماني70قرص - متي مازول - 5mg1390/06/22140