چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
818خدمات درماني70قرص - متادون - 5mg1392/04/23150
818خدمات درماني70قرص - متادون - 5mg1384/01/15110