شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
818خدمات درماني70قرص - متادون - 5mg1392/04/23150
818خدمات درماني70قرص - متادون - 5mg1384/01/15110