شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1393/11/161200
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1392/12/181000
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1392/06/02800
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1392/05/281100
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1391/03/06530
10915خدمات درماني70قرص - متفورمين - 1000mg ER1390/06/22460