سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
817خدمات درماني70قرص - متفورمين - 500mg FC1393/11/16750
817خدمات درماني70قرص - متفورمين - 500mg FC1392/03/20660
817خدمات درماني70قرص - متفورمين - 500mg FC1392/01/11500
817خدمات درماني70قرص - متفورمين - 500mg FC1391/03/06320
817خدمات درماني70قرص - متفورمين - 500mg FC1390/06/22250