شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
813خدمات درماني57قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
813خدمات درماني58قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
813خدمات درماني67قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/070
813خدمات درماني67قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/116500
813خدمات درماني58قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/119700
813خدمات درماني57قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/1110000
813خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/05/153500
813خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/12/202300
813خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/07/191500
813خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/06/221200