جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
812خدمات درماني51قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/08/070
812خدمات درماني68قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/08/070
812خدمات درماني51قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/08/0610000
812خدمات درماني68قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/03/113600
812خدمات درماني51قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/03/119150
812خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1392/04/232000
812خدمات درماني90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1391/07/191300