پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1728خدمات درماني70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1391/07/191000
1728خدمات درماني70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1385/02/02770