چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
811خدمات درماني90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/08/070
811خدمات درماني90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/03/113600
811خدمات درماني90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1392/07/011800
811خدمات درماني90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1391/01/261600
811خدمات درماني90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1389/05/231500