سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1393/08/050
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/2415080
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/2415080
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1393/03/1110000
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1392/07/016700
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1392/06/206400
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1391/07/295600
803خدمات درماني90قرص - ملفالان - 2mg1390/12/254800