پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
800خدمات درماني70قرص - مجسترول استات - 40mg1392/09/142300
800خدمات درماني70قرص - مجسترول استات - 40mg1391/08/161700
800خدمات درماني70قرص - مجسترول استات - 40mg1390/06/161100