شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
789خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 250mg1394/01/011400
789خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 250mg1393/11/281400
789خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 250mg1391/05/2140000