پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1393/08/03375
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/03/20350
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/01/11260
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1391/03/30330
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1390/06/22170