سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1393/08/03375
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/03/20350
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/01/11260
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1391/03/30330
792خدمات درماني70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1390/06/22170