يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/03/204200
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/12/203000
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/03/232200