جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/03/204200
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/12/203000
9532خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/03/232200