چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
787خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1392/07/232000
787خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1392/05/131000
787خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1392/04/232000
787خدمات درماني70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1390/06/22770