چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
786خدمات درماني70قرص - مبندازول - 100mg Chew1393/07/02550
786خدمات درماني70قرص - مبندازول - 100mg Chew1392/03/20370
786خدمات درماني70قرص - مبندازول - 100mg Chew1392/01/11270
786خدمات درماني70قرص - مبندازول - 100mg Chew1390/06/22210