پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/06/202800
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/04/232150
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1390/02/241600