جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/06/202800
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/04/232150
784خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1390/02/241600