پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
783خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/03/201200
783خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/01/11900
783خدمات درماني70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1390/02/24700