يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2152خدمات درماني70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/03/20340
2152خدمات درماني70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/01/11250
2152خدمات درماني70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1390/06/22180