يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8256خدمات درماني90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1393/08/11800
8256خدمات درماني90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1392/03/20680
8256خدمات درماني90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1392/01/11500
8256خدمات درماني90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1391/09/191100