سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1392/04/23870
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1391/05/21650
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1389/08/13550