جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1392/04/23870
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1391/05/21650
1933خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1389/08/13550