چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1392/04/23500
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1391/05/21370
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1385/02/02300