چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1392/04/23500
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1391/05/21370
1822خدمات درماني70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1385/02/02300