شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
773خدمات درماني70قرص - لوواستاتين - 20mg1393/06/16600
773خدمات درماني70قرص - لوواستاتين - 20mg1392/04/23510
773خدمات درماني70قرص - لوواستاتين - 20mg1391/05/21340
773خدمات درماني70قرص - لوواستاتين - 20mg1383/12/04300