شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
772خدمات درماني70قرص - لورازپام - 2mg1392/03/20480
772خدمات درماني70قرص - لورازپام - 2mg1392/01/11360
772خدمات درماني70قرص - لورازپام - 2mg1391/01/14270
772خدمات درماني70قرص - لورازپام - 2mg1389/02/26110