سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
771خدمات درماني70قرص - لورازپام - 1mg1392/03/20430
771خدمات درماني70قرص - لورازپام - 1mg1392/01/11320
771خدمات درماني70قرص - لورازپام - 1mg1391/01/14240
771خدمات درماني70قرص - لورازپام - 1mg1389/02/26100