شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1574خدمات درماني70قرص - لوراتادين - 10mg1392/04/23670
1574خدمات درماني70قرص - لوراتادين - 10mg1391/08/08500
1574خدمات درماني70قرص - لوراتادين - 10mg1390/07/10425